واحد کنترل کیفیت

کنترل کیفیت یعنی توسعه، طراحی، تولید و ارائه خدمات و محصولات با کیفیت، اقتصادی و قابل استفاده ای که باعث رضایت همیشگی مصرف کننده شود. مهمترین وظیفه کنترل کیفیت تشکیل حلقه های کیفیت میان سایر واحدهای موجود در شرکت آرد می باشد.

با توجه به استراتژی موجود در این شرکت کارهایی که مسئولیت آن را واحد QC به عهده دارد شامل کنترل مواد اولیه ورودی کارخانه ( گندم، کیسه، نخ، کلر، پرمیکس، انواع سم ها و آفت کش ها و … ) سپس کنترل گندم ورودی به تولید و مراحل تولید آرد به صورت مستمر می باشد.
در کنترل کیفیت آرد با توجه به امکانات و تجهیزات موجود به بررسی خواص ذاتی گندم ورودی پرداخته میشود تا پس از تأیید این واحد به مرحله تولید انتقال یابد همچنین محصول تولیدی ( انواع آرد، سبوس) با توجه به آزمایشات شیمیایی و فیزیکی و میکروبی روز مورد بررسی قرار می گیرند تا در صورت بروز مشکلات در حین تولید به رفع آنها پرداخته شود.
این واحد به منظور جلوگیری از هرگونه ورود آلودگی های ثانویه به محصولات علاوه بر دقت و حساسیت بر نوع مواد اولیه دریافتی و جلوگیری از ورود مواد اولیه آلوده در کلیه مراحل تولید نیز با کنترل های شدید بهداشتی به ترتیب زیر بر تولید محصول سالم صحه گذاری مینماید:

پایش های بهداشتی
نمونه برداری های میکروبی از محصولات و خطوط
ضد عفونی های ماهیانه خطوط تولید

کنترل کیفیت یعنی توسعه، طراحی، تولید و ارائه خدمات و محصولات با کیفیت، اقتصادی و قابل استفاده ای که باعث رضایت همیشگی مصرف کننده شود. مهمترین وظیفه کنترل کیفیت تشکیل حلقه های کیفیت میان سایر واحدهای موجود در شرکت آرد می باشد.