تحقیق وتوسعه چیست؟

بر اساس تعریفی که یونسکو از تحقیق و توسعه ارائه نموده: «هرگونه فعالیت منسجم‎و‌ خلاق درجهت افزایش سطح دانش ومعرفت علم اعم ازدانش مربوط به انسان‎،‌ فرهنگ‎،‌ جامعه واستفاده ازاین دانش برای کاربردهای جدید، تحقیق و توسعه نام دارد.»ويا تحقيق وتوسعه به كار خلاقانه اي گفته مي شودكه بطورسيستماتيك انجام مي شودتا به دانش موجود بيفزايدواين دانش را براي كاربردهاي تازه به كارببرد .
در تمامی مراکز تولیدی، واحدتحقیق وتوسعه اساسی ترین نقش را درفرایندتولیدایفا می‏کند. در حال حاضر فعالیت‏ها‏ی تحقیق و توسعه به عنوان نوعي سرمايه گذاري اساسي تلقي ميشود. به گونه ای که ميزان اين سرمايه گذاري درسطح بنگاه رو به فزونی است و به عنوان یک شاخص مهم براي توسعه يافتگي بنگاه هاوكشورهاي جهان محسوب می‏شود. در این میان،كشورهاي صنعتي بخش اعظمی ازدرآمدونيروي كارخودراازطريق موسسات غيرانتفاعي،واحدهاي توليدي وتجاري،به فعاليتهاي رسمي تحقيقات كاربردي وتوسعه فن آوري اختصاص داده اند.این امر موجب شده تا سهم زيادي ازمواد،محصولات فرآيندهاوسيستم‏ها‏ي جديدوپيشرفته حاصل شودواين فرآورده‏ها‏،منبع نهايي پيشرفت اقتصادي به شمارميروند.
باهمکاری منسجم مجموعه ای اززیرسیستم‏ها‏ی اصلی،واحدتحقیق وتوسعه عملکرد مطلوبی خواهد داشت. زیرسیستم‏ها‏ی بازنگری، استراتژی بهره برداری ازنتایج پروژه زیرسیستم‏ها‏ی صفی تلقی شده، طرح ریزی پروژه،اجرای پــروژه وزیرسیستم مدیریت تحقیق وتوسعه به عنوان ستادتحقیق وتوسعه، بصورت نظارت برعملکردسایرزیرسیستم‏ها‏ و پشتیبانی از آنهاعمل می‏کنند.
تحقیق وتوسعه با هدف ایجاد نظم برای افزایش ذخیره علمی ودانش فنی وهمچنین بهره وری ازاین دانش دراختراع وطرح کاربرهای جدید صورت می‏گیرد. در این فرآیند شناسائی استعدادها،پیدایش اندیشه‏ها‏،آفرینش،طراحی،تولیدومعرفی وانتشاریک محصول یانظام تکنولوژیک اهمیت زیادی دارد.

تحقیق و توسعه در فرآیند تولید آرد

با توجه به آنچه گفته شد، تحقیق و توسعه به عنوان یک امر ضروری برای تولید محصولات به شمار می‎رود که در تمامی واحدهای تولیدی باید اجرا گردد. از این رو، فرآیند تولید آرد نیز نیازمند تحقیق و توسعه بوده و در تمامی واحدهای تولیدی آرد باید انجام شود.
تحقیق و توسعه در تولید از مرحله ابتدایی، یعنی کاشت و برداشت گندم آغاز می‏شود. به منظور تولید آردهای متنوع، با کیفیت و مرغوبیت بیشتر، مواد اولیه نقش مهمی را ایفا می‏کنند و از این جهت،باید بخش اعظمی از تحقیق و توسعه به قسمت تولید مواد اولیه که همان گندم می‏باشد، اختصاص یابد. بدین منظورواحدتحقيق وتوسعه درمقیاسی عظیم( برابر باچندین تن در روز)،   برفرآیندهاومحصولات فرآوری شده،تمرکز خواهد داشت.
کارشناسان ومتخصصان واحد تحقیق و توسعه در کارخانه آرد با تکیه برتجربه وتخصص‏ها‏ی متنوعی همچون کارشناسی آردسازی،شیمیدان،متخصصین تکنولوژی صنایع غذایی،کارشناسان بهداشت وهمچنین بهره گیري ازتجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی، کار کنترل و نظارت بر کلیه مراحل تولید آرد را بر عهده می‏گیرند.

وظایف واحدهای تحقیق و توسعه

 • بهینه سازی مصرف انرژی
 • کاهش آلاینده‎ها و مدیریت ضایعات
 • انجام تحقیقات کاربردی و توسعه‎ای
 • فرآوری موادمعدنی تامحصول نهایی
 • ارتقاسهم منابع داخلی درفرآیند تولید
 • توسعه محصولات مبتنی برمعیارهای کیفی
 • جذب،اصلاح،نوآوری، تطبیق وتوسعه فناوری
 • افزایش بهره وری ازارتقاءعوامل و طریق سنجش
 • کاهش قیمت تمام شده مواداولیه و محصولات تولید شده
 • بهبودفرآیندهای موجودباتاکیدبرارتقاءسطح اتوماسیون
 • طراحی محصولات جدیدباتکیه برمزیت‏ها‏ی کاربردی آن