طبقه بندی گندم

طبقه بندی گندم :از نظرگیاه‌شناسی گندم در ردیف گونه‌های تریتیکوم (Triticum) به شمار می‎رود وبه دوگروه متمایزدروم و معمولی تقسیم می‌شود که هرگروه داراي تعدادی مشخص از کروموزم ها به همراه تمامی خصوصیات ژنتیکی خانواده خود می‎باشد. از آنجا که گونه‌های مختلف گندم،دیپلوئیدهستندودورشته کروموزوم دارند، امابسیاری ازگونه‌های دیگرگندم پلی‌پلوئیدهستندوچهاررشته کروموزوم (تتراپلوئید) یاشش تا (هگزاپلوئید) دارند،ژن‌شناسی گندم ازمحصولات دیگردشوارترصورت می‎گیرد.
دیپلوئیدهاتنهادرمناطق جنگلی وبیابانی رشد می‎کنند. گندم‎ها‎ی تکدانه زراعی دراین گروه قرار می‎گیرند. تتراپلوئیدهابه عنوان یک گیاه وحشی محسوب می‎شوند. دوروم (durum) و گندمهایِ امِر (emer)زراعی دراینگروه هستند. برای تهیه آرد نان ازگندم نوع هگزاپلوئیدهااستفاده می‎شود