صادرات آرد

در حال حاضر امکان صادرات از این واحد تولیدی وجود ندارد .

This post is also available in: Arabic, Kurdish, English