صادرات آرد

در حال حاضر امکان صادرات از این واحد تولیدی وجود ندارد .