خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت مدیریت کارخانه آرد فسا مشتریان را بزرگترین سرمایه خود به شمار آورده و شعار «همیشه حق با مشتری است» را سرلوحه کار خود قرار داده و تمام سعی خود را برای جلب رضایت؛ رعایت الزامات و خواسته های آنان و همچنین رعایت قوانین و مقررات بکار برده است.
شرکت آرد فسا به عنوان یکی از شرکتهای فعال در زمینه تولید انواع آرد، اهدافی از قبیل برآورده نمودن الزامات قانوني ومقررات توافقي بامشتريان درموردايمني غذا، بهبودمستمركيفيت محصول، تحويل به موقع كالا، جلب رضايت مشتري وشناسايي،ارزيابي وكنترل مخاطرات ايمني غذادر تمامی مراحل توليد، برقراری ارتباط موثرباسازمانهاي بهداشتي واستانداردايران ازطريق كارشناسان فني سازمان، اقدام به استقرارسيستم مديريت كيفيت وايمني غذابراساس استاندارد ISO9001:2015وISO22000:2018وHACCP نموده است.در این راستا، شرکت آرد فسا موارد زیر را سرلوحه عملکرد خود قرار داده است:

  • تلاش به منظوركاهش مخاطرات غذايي
  • تولیدمحصول مطابق بااستانداردهای ملی وبین المللی
  • بهبودكيفيت محصولات توليدي وافزايش رضايت مشتريان
  • افزایش بهره وری باهدف توانایی شرکت دررقابت باساير شرکت ها در سطح جهانی
  • افزايش آگاهي فني پرسنل و سطح علمي آنهابعنوان يكي ازسرمايه هاي اصلي شركت
  • استقرارسيستم مديريت كيفيت، تامین تجهیزات روز دنیا، کنترل ايمني موادغذايي واخذگواهينامه هاي مربوطه

مشارکت فعال پرسنل در امور شرکت و رعایت اصل بهبود مستمر مهمترین راهبردهای سازمان برای رسیدن به اهداف فوق بوده و مدیریت این شرکت خود را متعهد به برآورده سازی الزامات و بهبود مستمر اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت و تولید محصول سالم و رعایت اصول GHP و GMP در کلیه مراحل تولید می داند.