توضیحات*

قیمت های درج شده بر حسب کیسه ۴۰ کیلوگرمی میباشد.

تعداد کیسه های مورد نظر خود را وارد نمایید.

بطور مثال اگر ۱۰ تن آرد تافتون و لواش (۱۵ درصد) نیاز دارید باید به صورت زیر حساب کنید

۱۰ تن معادل ۱۰.۰۰۰ کیلو گرم و هر کیسه ۴۰ کیلوگرم

۲۵۰ = ۴۰ ÷ ۱۰.۰۰۰

شما باید در قسمت تعداد عدد ۲۵۰ را وارد نمایید.